Aangezien ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging NVAZ kunt u zich bij een klacht wenden tot de klachtenfunctionaris Mw. Gels Versteegh. Bijgevoegd treft u de brief aan die de NVAZ hierover heeft opgesteld.


Bij een klacht over uw hulpverlener

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs wanneer u dit met uw hulpverlener bespreekt. Wanneer uw hulpverlener op de hoogte is van uw onvrede, dan kunt u proberen het samen op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met uw hulpverlener niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Daarbij kan de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris helpen.

Onze klachtenfunctionaris is mw. mr. G.A. Versteegh, advocaat te Zutphen. Mevr. Versteegh is te bereiken op telefoonnummer 06-22103966.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Zij kan proberen te bemiddelen tussen u en uw hulpverlener. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als u met hulp van de klachtenfunctionaris er niet uit komt, zal uw hulpverlener in een schriftelijke mededeling zijn reactie op de klacht aan u laten weten.

Als u het met die mededeling niet eens bent, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Zorggeschil. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Zorggeschil ( www.zorggeschil.nl ).

Tuchtrecht
Wanneer u uw klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie dan kunt u ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege.
Zie voor meer informatie:  www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht


Privacyreglement en gegevensbescherming

Uw persoonsgegevens en uw privacy in mijn verpleegkundige praktijk

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verwerking van uw gegevens binnen mijn Praktijk voor Antroposofische Zorg

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch en therapeutisch goed te kunnen ondersteunen; daarnaast is dit nodig voor de financieel-administratieve processen.

Ook kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Op digitale wijze worden de financieel-administratieve (inclusief het BSN nummer i.v.m. de aanvullende zorgverzekering) en contact gegevens vastgelegd. In een verpleegkundig behandelverslag wordt de voortgang en het proces van het behandeltraject vastgelegd. Ook dat gebeurt digitaal.

De plichten van Freya Pardoel – Praktijk voor Antroposofische Zorg

Freya Pardoel is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

1.Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

a.voor zorgverlening;

b.voor doelmatig beheer en beleid;

c.in uitzonderlijke gevallen op geanonimiseerde wijze voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Als dat gebeurd wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

d.optioneel voor het versturen van een uitnodiging voor workshop, cursus of informatieavond, op basis van uw keuze, als door u aangegeven in de behandelovereenkomst.

2.Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

3.Ik heb de plicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

4.Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

5.Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

1.Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

2.Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

3.Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

4.Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

5.Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

6.Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van (één van) uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels e-mail aan info@freyapardoel.nl kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanmeldingsformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Freya Pardoel – Praktijk voor Antroposofische Zorg is niet aansprakelijk voor fouten in de post-/e-mailbezorging.

Gegevens patiënt/kind

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik ben verplicht vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts of andere zorgprofessional); deze gegevensverstrekking geschiedt uitsluitend na uw toestemming.

Overdracht van uw dossier

Uw medisch dossier wordt desgewenst digitaal overgedragen.Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Hierbij wordt er zorg voor gedragen dat het digitaal verkeer voldoende beveiligd is.

Vraag, klacht en uitschrijving

Klachten over uw privacy kunt u richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ ). Zie ook de informatie over “klachten” op mijn website.

Als u geen gebruik meer wilt maken van mijn verpleegkundige zorg, verwacht ik dat u dit tijdig met me bespreekt.

 

Freya Pardoel - Praktijk voor Antroposofische zorg
Paulus Potterstraat 12-C, 7204 CV Zutphen 
06 26964890